Werkgeversspecifieke variabele kosten

Werkgeversspecifieke variabele kosten

Wat is de nieuwe verplichting?

Vanaf het inkomstenjaar 2022 moet elke variabele vergoeding die de werkgever of vennootschap aan zijn werknemers of bedrijfsleiders toekent als terugbetaling van werkelijke eigen uitgaven ook worden verantwoord door het bedrag ervan op het belastingformulier te vermelden.

De variabele vergoeding heeft betrekking op vergoedingen op basis van bewijsstukken.

Grotere rechtvaardigingsvereiste voor variabele onkostenvergoedingen…

De wet van 27 juni 2021 wijzigt de bestaande regelgeving.

Variabele vergoedingen die vanaf 1 januari 2022 aan personeelsleden worden toegekend als vergoeding van de eigen kosten van de werkgever, moeten voortaan worden verantwoord in de individuele formulieren (281.10/281.20). De werkelijke waarde van de variabele vergoedingen moet dus in deze fiches worden opgenomen.

Op die manier wil de wetgever de dubbele vergoeding van de eigen kosten van de werkgever tegengaan en voorkomen dat de begunstigde ten onrechte beroepskosten aftrekt.

Deze nieuwe verplichting leidt tot meer administratieve formaliteiten

De ruimere meldingsplicht zorgt voor veel administratieve formaliteiten. Er zal een concrete procedure moeten worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat informatie over door de financiële afdeling vergoede onkosten ook aan het salarissysteem wordt doorgegeven.

Gevaren?

Hoewel de nieuwe meldingsplicht veel administratieve rompslomp met zich meebrengt, hebben werkgevers die zich niet aan de verordening houden nog steeds het recht om de aan hun personeel betaalde uitkeringen in te houden. Niet-naleving zal niet leiden tot een geheime commissiebeoordeling.

De belastingdienst kan echter een administratieve boete opleggen in geval van frauduleuze praktijken.

Kijk uit voor de controles!

In de memorie van toelichting bij de wet van 27 juni 2021 werd reeds vermeld dat de ruimere registratieplicht zou helpen om mogelijke dubbele vergoedingen en vergoedingen op basis van bewijsstukken te controleren.

Om discussies met de belastingdienst te vermijden, raden wij u aan een fiscale ruling aan te vragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen indien u kosten op forfaitaire basis vergoedt.

neem contact met ons op om de mobiliteit van uw bedrijf te verbeteren